Sąlygos ir taisyklės

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo Prekių perdavimo-priėmimo dienos grąžinti Prekes, el. paštu – [email protected] pateikdamas pašymą, grąžindamas nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes ir pateikdamas Prekių pirkimą patvirtinančius Pardavėjo išduotus dokumentus.

Pirkėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Prekės atsisakymą pateikimo dienos privalo grąžinti Prekes Pardavėjui. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui ir Pardavėjo nėra kompensuojamos.

Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus tokiu būdu, kokiu Pirkėjas sumokėjo už Prekes. Prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nekompensuojamos ir negrąžinamos.

Pardavėjas turi teisę sustabdyti pinigų už Prekes grąžinimą tol, kol Pirkėjas Pardavėjui nepristato grąžinamų Prekių.

Pirkėjas gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti Sutarties (grąžinti Prekes) tik tuo atveju, jeigu Prekės nebuvo naudotos, Prekių orginali pakuotė nėra sugadinta, neturi naudojimo ar susidėvėjimo požymių, Prekių išvaizda nėra pasikeitusi (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, pakuotės ir kt.).

Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo (vartotojo) grąžinamų Prekių ir negrąžinti pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytų Prekių grąžinimo sąlygų (reikalavimų). Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sutarties ir tais atvejais, kai dėl supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo, yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

Prekės keičiamos aukščiau nurodytu būdu ir sąlygomis, t.y. Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atsisakius Sutarties dėl konkrečių Prekių (grąžinus Prekes) ir Taisyklėse nustatyta tvarka sudarius Sutartį dėl naujų Prekių.

PREKIŲ GARANTIJA IR NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Jei Prekių aprašymuose nėra nurodytas Pardavėjo/Prekių gamintojo suteiktas garantijos terminas, Prekėms taikomi įstatyminiai garantiniai terminai – 24 mėn.

Pardavėjas garantinio termino metu el. paštu [email protected] gavęs Pirkėjo laišką dėl nekokybiškų Prekių grąžinimo (privalo būti pridedami Prekių įsigijimo dokumentai, nuotraukos įrodančios Prekių nekokybiškumą/trūkumus) ir įsitikinęs Prekių nekokybiškumu, įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas nekokybiškas Prekes ir, Pirkėjo pasirinkimu, pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės Prekėmis, grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus ar esant gamintojo garantijai, pašalinti Prekių trūkumus (Pirkėjo pasirinkimu).

Esant pagrįstam Pirkėjo prašymui, šalys susitaria dėl grąžinamų nekokybiškų Prekių pristatymo būdo ir vienos iš aukščiau nurodytų Pirkėjo pasirinkimo teisių įgyvendinimo. Prekės Pirkėjo sąskaita gali būti grąžinamos Taisyklėse nurodytose Pardavėjo parduotuvėse ar Pardavėjo savo sąskaita atsiimamos Pirkėjo rašytiniame prašyme nurodytu adresu.

Pirkėjas negali pasinaudoti Prekių garantija dėl mažareikšmių Prekių trūkumų, o taip pat tais atvejais, jei kartu su Preke nepateikia pirkimo ir garantinių dokumentų (jei tokie buvo išduoti). Prekių garantija negalioja, jei Prekių trūkumai atsiranda pažeidus Prekių naudojimo sąlygas, kitas garantines sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, jei trūkumai atsiranda ne dėl įprastinio Prekių naudojimo (sulaužant, nesilaikant Prekių priežiūros ar eksploatacijos reikalavimų ir t.t.).

Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas Wildessence.lt.

Pardavėjas elektroninės prekybos tikslu turi teisę gauti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis, o Pirkėjas, sudarantis Sutartį, privalo nurodyti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą. Pirkėjas gali nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu. Tokiu atveju Sutartis su Pirkėju nesudaroma.

Parduotuvė įsipareigoja Pirkėjo pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, nenurodydamas nesutikimo motyvų, gali nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu.

Pirkėjo asmens duomenų pateikimas Pardavėjui ir šių Taisyklių patvirtinimas laikomas Pirkėjo išreikštu sutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu tvarkomi iki Sutarties įvykdymo pabaigos, asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo Taisyklių patvirtinimo dienos (sutikimo davimo dienos).

Pirkėjas, nesutinkantis su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, turi teisę apie savo nesutikimą Pardavėjui pranešti el. paštu [email protected].

Tuo pačiu adresu Pirkėjas gali pateikti prašymą susipažinti su savo, kaip duomenų subjekto, teisių turiniu ir jų įgyvendinimo tvarka.

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai nėra naudojami ir nėra tvarkomi.

Pardavėjas Pirkėjų asmens duomenis tvarko laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; tvarkydamas Pirkėjų asmens duomenis imasi būtinų techninių ir organizacinių duomenų saugumo priemonių asmens duomenų saugumui užtikrinti.

Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant El. Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

Wildessence.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Pirkėjų asmeninių duomenų apsaugai.

Individualios veiklos nr: 1121374
El. paštas: [email protected]
Tel.nr: +37066227356

YogaFinder.com